Substancje niebezpieczne muszą być przewożone z należytą ostrożnością


Towary niebezpieczne przewożone transportem drogowym, morskim, lotniczym, kolejowym i wodnym śródlądowym podlegają kontroli regulacyjnej.

Niezbędny jest dokument przewozowy wymagany do przewozu towarów niebezpiecznych głównymi środkami transportu, czyli transportem drogowym i morskim. Również kierowcy przewożący materiały niebezpieczne w cysternach czy ciężarówkach muszą posiadać przy sobie ważny certyfikat ukończenia szkolenia ADR.

Substancje niebezpieczne muszą być przewożone z należytą ostrożnością

Po co właściwie istnieją przepisy i szkolenia ADR?

Od 1956 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych co roku publikuje zalecenia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, są to przepisy modelowe w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego. Przepisy te mają na celu kontrolowanie operacji transportowych w celu zapobiegania lub łagodzenia, na ile to możliwe, skutków incydentów lub wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych, zapewniając jednocześnie system, który nie utrudnia bezpiecznego przemieszczania takich towarów. Są one stale aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technicznego, rozwoju nowych substancji o niebezpiecznych właściwościach oraz wymagań nowoczesnych systemów transportowych. Kierowcy muszą również ukończyć szkolenie ADR, jeśli przewożą materiały niebezpieczne.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oznaczona jest skrótem ADR. Jednym z istotnych aspektów przewozu towarów niebezpiecznych jest dostarczanie informacji w formie dokumentu przewozowego. Przekazywanie podstawowych informacji o zagrożeniach jest niezbędne, aby umożliwić podjęcie ważnych decyzji dotyczących obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi, ich segregacji i składowania, a także działań, jakie należy podjąć w sytuacji awaryjnej z udziałem tych towarów. Dokonuje się tego poprzez znakowanie i etykietowanie opakowań oraz umieszczanie tabliczek na jednostkach transportowych, a także poprzez umieszczanie odpowiednich informacji w dokumentach przewozowych towarów niebezpiecznych. Metod prawidłowego oznakowania materiałów niebezpiecznych kierowcy uczą się podczas szkoleń ADR.

Na kurs adr Łódź można zapisać się w doświadczonej firmie, a ukończenie szkolenia zapewni nam certyfikat i pozwolenie na legalny transport materiałów niebezpiecznych drogą lądową na terenie Unii Europejskiej.