Geodeci świadczą szereg usług w planowaniu zagospodarowania przestrzeni


Geodeci wykonują różnorodne zadania, takie jak aktualizacja linii granicznych i przygotowanie terenów pod budowę, aby można było zapobiec sporom prawnym.

Geodeci zajmują się pomiarem nieruchomości i części terenu w celu określenia granic. Informacje o granicach gruntów są potrzebne z wielu powodów. Przede wszystkim pomaga to określić lokalizację budowy dróg lub budynków, rozstrzyga spory dotyczące granic własności, a także ułatwia tworzenie map.
Mapy i opisy terenu stworzone przez geodetę są zwykle uważane za prawnie wiążące. Geodeta może zostać wezwany do przedstawienia swoich ustaleń na sali rozpraw. Ze względu na prawny i precyzyjny charakter wykonywanej pracy, przed podjęciem pracy w charakterze geodety wymagane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i wielu ważnych umiejętności. Aby prawidłowo wykonać badanie terenu, geodeta prowadzi badania dotyczące terenu lub zadania, które mogą obejmować wyszukanie historii nieruchomości, w tym przykładowo zbieranie informacji poprzez wyjazd w teren i obserwację dowodów, a także zbieranie informacji podczas prac terenowych, wychodząc w teren i wykonując badanie terenu, które następnie określa granice lub tworzy topografię. Podczas badania terenu można użyć nowoczesnego sprzętu GPS. Ponieważ sprzęt ten wykorzystuje dane satelitarne, umożliwia gromadzenie dokładnych informacji z dużą wydajnością. Po zakończeniu badania terenu ustalenia są rejestrowane, często poprzez tworzenie oficjalnych raportów i map.

W wielu przypadkach prace pomiarowe są wykonywane przez zespół geodetów.

Wykwalifikowany geodeta zbada teren w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym lokalizacji obiektów, takich jak budynki, roślinność i ogrodzenia, nachylenie terenu, wysokość budynków, cechy dróg i wszelkie usługi komunalne, które są już obecne. Na obszarach w pobliżu cieków wodnych lub w bardziej płaskich częściach terenu niezwykle ważne jest również położenie i wysokość infrastruktury odwadniającej i kanalizacyjnej. Takie usługi świadczy firma geodezyjna Kraków – HiLevel. Informacje te często mogą określać przyszłe poziomy podłóg mieszkalnych lub możliwość obsługi inwestycji o zwiększonej gęstości, ponieważ istniejąca infrastruktura może nie mieć odpowiedniej przepustowości.